Adatvédelmi szabályzat

A DHARMA LÉLEKKÖZPONT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Nagy Amélia Erika EV (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 9100 Tét, Liszt F. u. 30.

Az adatkezelő e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatkezelő telefonszáma: 06/20 365 8085

Honlap: https://www.ameliahonlapja.hu

A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy a Három Majom Stúdió Spirituális Központ által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja az egyén kizárólag saját céljára használható horoszkóp, személyiségelemzés által való megismerés.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

A kezelt személyes adatok köre

A felhasználótól bekért adatok: név, születési hely, év, hónap, nap, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A Weboldalon tett látogatások semmilyen információt nem tárolnak.

Az adatkezelés jogalapja, módja

Az adatkezelésre a www.ameliahonlapja.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal)található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett

önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében bizonyos szolgáltatások igénybevételével, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

2. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz

igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a egyes szolgáltatások igénybevételétől kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától akérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF)

rögzített esetben és módon kerülhet sor.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató jogosult megismerni, azonban azokat nem teszi közzé,harmadik személy részére nem adja át.

Adatokat csak a postai küldemények szállításához szükséges mértékben adunk ki a szállítóknak.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja

meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Nagy Amélia Erika ev. 9100, Tét, Liszt Ferenc. u. 30.

E-mailcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel fordulhat a fenti elérhetőségeken.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

E-mail címek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja.

Az adatkezelés elvei

Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

A Három Majom Stúdió Spirituális Központ által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

A szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli.

Rendelkezés személyes adatokkal

Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése a Google csoporton belüli Hírlevelek lemondása menüponton törölhető.

Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Avtv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (1051. Budapest, Nádor u. 22., postacím: 1387. Bp. Pf.: 40.).

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően az alábbi e-mailcímen fordulhatnak a Spirituális Központhoz: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény). évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról. A jogszabály legfrissebb állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán.

2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Érvényes: 2018.05.25.

 

 

© 2017 Dharma Lélekközpont® (Három Majom Stúdió®*Mosolyiskola®*cheniNAerien®)- Holistic Center- Minden jog fenntartva.

Bemutatkozás

Free Joomla! templates by AgeThemes